Sweeth Tooth

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui bibendum auctor, nisi elit consequat gravi.
1-677-124-44227 info@your business.com 184 Main Collins Street West V. 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Lorem Ipsum proin gravida nibh vel velit auctor aliquetenean sollicitudin, lorem qui

Общи условия за ползване на сайта за поръчки „Нещо Сладко“

Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез neshtosladko.com, съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване. Eлементитe на сайта http://neshtosladko.com, включително дизайн, фотографии, текст, графики, и друга информация или елементи, извън разположените от рекламодатели, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Алтруист ЕООД“
ЕООД, ЕИК 206007701 – „Притежател на сайта“. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Алтруист“ ЕООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „neshtosladko.com” („Общите условия”) и урежда отношенията между и всеки един от потребителите на уебсайта neshtosladko.com

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.2. “Алтруист“ ЕООД, е търговско дружество с ЕИК 206007701, седалище и адрес на управление: Град София, ул. Екзарх Йосиф 49, тел: 0885420333, e-mail: office@altruist.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите
Общи условия, посредством администрираният от него сайт: neshtosladko.com
1.3. neshtosladko.com е уебсайт, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на продуктите на Алтруист ЕООД до посочен от тях адрес.
1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.6. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните през колцентър НЕЩО СЛАДКО и уебсайта neshtosladko.com услуги.
1.9. „Потребителски профил” е обособена част в neshtosladko.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от neshtosladko.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в neshtosladko.com
1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на neshtosladko.com с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта neshtosladko.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. “АЛТРУИСТ” ЕООД, чрез Уебсайта neshtosladko.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Услугите на Уебсайта neshtosladko.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ и без да е необходима предварителна регистрация, но при спазване правилата на настоящите Общи условия. Използването на Услугите на
Уебсайта neshtosladko.com е възможно и след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителско име и парола.

2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и neshtosladko.com във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта neshtosladko.com се уреждат съгласно правилата, описани
в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта neshtosladko.com

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта neshtosladko.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта neshtosladko.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://neshtosladko.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта neshtosladko.com включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта neshtosladko.com както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта neshtosladko.com ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
3.2.1 В процеса на регистрация или завършване на поръчката, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутони ‘’Регистрация’’ и/или "Съгласен съм с общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.2.2 С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от neshtosladko.com услуги. При попълване на формата за регистрация или формата за завършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на neshtosladko.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
3.2.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, neshtosladko.com има право да откаже регистрацията или изпълнението на поръчката.
3.2.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, neshtosladko.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането
на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава
потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва
Услугите по т. 2.3.
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. neshtosladko.com не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно neshtosladko.com в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта neshtosladko.com съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на neshtosladko.com Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на neshtosladko.com да управлява разположено от него на сървър на neshtosladko.com потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в neshtosladko.com и др.
4.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). neshtosladko.com може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.
5.2. Договорът се сключва на български език.
5.3. Договорът има действие:
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на

ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите
Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “АЛТРУИСТ” ЕООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги,
както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия, “АЛТРУИСТ” ЕООД ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта neshtosladko.com. “АЛТРУИСТ” ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до “АЛТРУИСТ” ЕООД, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от “АЛТРУИСТ” ЕООД, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на
регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “АЛТРУИСТ” ЕООДза ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта
neshtosladko.com при което “АЛТРУИСТ” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “АЛТРУИСТт и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта neshtosladko.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “АЛТРУИСТ” ЕООД.
7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “АЛТРУИСТ” ЕООД услуги да не зарежда, разполага на сървър на “АЛТРУИСТ” ЕООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “АЛТРУИСТ” ЕООД услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно “АЛТРУИСТ” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от
Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да
прекрати използването на предоставяните от “АЛТРУИСТ” ЕООД Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта neshtosladko.com съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т.
2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а “АЛТРУИСТ” ЕООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.
7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта neshtosladko.com включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от neshtosladko.comуслуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта neshtosladko.com които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “АЛТРУИСТ” ЕООД

8.1. “АЛТРУИСТ” ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на “АЛТРУИСТ” ЕООД
“АЛТРУИСТ ЕООД ще бъдем пред Вашата врата с поръчката Ви в рамките на срока, който е обявен, когато сте заявявали Вашата поръчка.
8.1.1. Условия за доставка са посочени в отделен документ качен в сайта neshtosladko.com
8.1.2. “АЛТРУИСТ” ЕООД гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на срока на годност и условията на съхранение посочени в придружаващите продуктите сертификати и етикети. След този срок на годност и при неспазване условията на съхранение, “АЛТРУИСТ” ЕООД не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.
8.1.3. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените
продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За целта е необходимо да проверите поръчката си при приемането в присъствието на нашия
доставчик.  В случай, че сте приели поръчката и подписали придужаващия протокол, вие декларирате че я приемате без забележки. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след като сте приелеи поръчката и разписали протокола за доставка, “АЛТРУИСТ” ЕООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
Разговорите към телефон 0885 420 333 се таксуват на цената на един градски разговор, цената за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.
8.1.4. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна ние ще заменим продукта ви с нов, по-възможно най-бързия начин или ще възстановим сумата на стойността на сгрешения продукт.
8.1.5. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни в пълния му размер.
8.1.6. Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие.
8.1.7. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия.
8.2. “АЛТРУИСТ” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. “АЛТРУИСТ” ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена
достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство “АЛТРУИСТ” ЕООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на neshtosladko.com и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на “АЛТРУИСТ” ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
8.4. “АЛТРУИСТ” ЕООД има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта neshtosladko.com включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от “АЛТРУИСТ” ЕООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “АЛТРУИСТ” ЕООД. “АЛТРУИСТ” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта
neshtosladko.com
8.5. “АЛТРУИСТ” ЕООД има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от “АЛТРУИСТ” ЕООД.
8.6. “АЛТРУИСТ” ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
8.7. “АЛТРУИСТ” ЕООД има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на “АЛТРУИСТ” ЕООД или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
8.11. “АЛТРУИСТ” ЕООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта neshtosladko.com като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.
IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта neshtosladko.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на “АЛТРУИСТ” ЕООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява,
разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да
дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “АЛТРУИСТ” ЕООД, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на “АЛТРУИСТ” ЕООД, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма
право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането
или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ
няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е “АЛТРУИСТ” ЕООД или друг
ПОТРЕБИТЕЛ.
9.3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на
Уебсайта neshtosladko.com са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на “АЛТРУИСТ” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “АЛТРУИСТ” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
9.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми “АЛТРУИСТ” ЕООДв писмена форма на посочения в настоящите Общи условия
адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с “АЛТРУИСТ” ЕООД. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както
и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. “АЛТРУИСТ” ЕООДпо своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. “АЛТРУИСТ” ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “АЛТРУИСТ” ЕООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.
10.2. “АЛТРУИСТ” ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки,
рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от
него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “АЛТРУИСТ” ЕООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
10.3. “АЛТРУИСТ” ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “АЛТРУИСТ“ ЕООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “АЛТРУИСТ” ЕООД.
10.4. “АЛТРУИСТ” ЕООДне носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
10.5. “АЛТРУИСТ” ЕООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта neshtosladko.com
10.6. Страните приемат, че “АЛТРУИСТ” ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на “АЛТРУИСТ” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
10.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта neshtosladko.com които могат да възникнат независимо от положената от страна на “АЛТРУИСТ”
ЕООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от “АЛТРУИСТ” ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе
прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
10.8. “АЛТРУИСТ“ ЕООДне носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от “АЛТРУИСТ” ЕООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.
ХІ. ПРАВА НА “АЛТРУИСТ” ЕООД В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. “АЛТРУИСТ” ЕООД има правото да спре, ограничи или промени
предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните
държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на
“АЛТРУИСТ” ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско
законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси
на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да
спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта neshtosladko.com от
ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че
противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи
условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на
интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на
компетентен държавен орган.
11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо
Потребителско съдържание, “АЛТРУИСТ” ЕООД има правото без
предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско
съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
11.3. “АЛТРУИСТ” ЕООД има правото без предизвестие да дезактивира
паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по
преценка на “АЛТРУИСТ” ЕООД ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби
на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или
правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи “АЛТРУИСТ”
ЕООД има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови
предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от
сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът
с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване
на регистрацията му.
11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се
предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на
Уебсайта neshtosladko.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява
престъпление или административно нарушение, “АЛТРУИСТ” ЕООД има
правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им
предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и
материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган
биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното
престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи “АЛТРУИСТ” ЕООДне носи отговорност за
претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица,
настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите,
прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на
разпореждания на компетентните държавни органи.
ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети “АЛТРУИСТ” ЕООД и
всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи,
включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и
други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на
трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние
на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от
“АЛТРУИСТ” ЕООД Услуги в нарушение на българското
законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или
добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по
настоящите Общи условия.
12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети “БОЛКАН
ОРГАНИКС” ЕООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на
предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил
паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или
попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди,
причинени от същото на “АЛТРУИСТ” ЕООД и на трети лица при
регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия,
както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност
на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно.
12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и
след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личната информация е публикувана в отделен документ
на сайта neshtosladko.com

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът
между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните
обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на “АЛТРУИСТ” ЕООДили
прекратяване на поддържането на Уебсайта neshtosladko.com;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.
14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е
основание, “АЛТРУИСТ” ЕООД има право да спре незабавно достъпа на
съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати
регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него
Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото
законодателство. В случай на прекратяване на договора “АЛТРУИСТ”
ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от
ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на
ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията
му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание
от сървърите на “АЛТРУИСТ” ЕООД, както и вследствие предоставянето
на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни
органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или
елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са
направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение,
електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта neshtosladko.com и
други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който
дава възможност да бъде възпроизведено.
15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду
си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни
изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата
информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.
Когато “АЛТРУИСТ” ЕООД е адресат на изявлението, то за постъпване
на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита
постъпването му в POP3 сървърите на “АЛТРУИСТ” ЕООД. Когато
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в
посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в
посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на
сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия,
то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от “БОЛКАН
ОРГАНИКС” ЕООД, дори ако не е било получено.
15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите
Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на
договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде
заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
15.4. Уебсайтът neshtosladko.com се поддържа от “АЛТРУИСТ” ЕООД
посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република
България. “АЛТРУИСТ” ЕООД не гарантира и не носи отговорност за
достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта
neshtosladko.com извън територията на Република България, както и в частност
населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само
неплатени услуги. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на
настоящите Общи условия, извън територията на Република България,
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото
законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра
воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове,
породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително
спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в
договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат
разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.
В случай, че клиент желае да откаже направена поръчка,това може да стане
в рамките на 60 минути след приеманието й, и отказът може да бъде
удовлетворен, след позвъняване на +359 885 420 333.
Изображенията в сайта са илюстративни.
Настоящите Общи условия са приети от “АЛТРУИСТ” ЕООД и влизат в
сила от 05.10.2018 г.

 

Поръчайте тук